Przejdź do treści
Strona główna » Zarząd Fundacji, Statut, Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie z działalności

Zarząd Fundacji, Statut, Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie z działalności

  1. Skład Zarządu Fundacji:

Ewa Lewandowska – Prezes Zarządu Fundacji

Patrycja Lewandowska – Wiceprezes Zarządu Fundacji

Joanna Małaczyńska-Rentfleisz – Członek Zarządu Fundacji

2. Statut Fundacji „Sport na Zdrowie”

TEKST JEDNOLITY przyjęty uchwałą nr 1/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.
Rady Fundacji Sport na Zdrowie

STATUT FUNDACJI „ SPORT NA ZDROWIE”
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą „SPORT NA ZDROWIE”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
KRZYSZTOFA BUCZKOWSKIEGO
Zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Muszyńską w kancelarii notarialnej w Gdyni, ul. 3-go Maja 14/3, w dniu 5 września 2011r, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem1.

§ 2.
/uchylony/

§ 3.
Siedzibą fundacji jest miasto Sopot

§ 4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6.
Celami Fundacji są:
1. Wspieranie, rozwój i promocja polskiego sportu młodzieżowego i seniorskiego;
1 Jest to wyłącznie deklaracja – zapis ten nie oznacza, że nie można powołać fundacji o celach “religijnych”, czy też propagującej jakiś światopogląd.
2. Wspieranie, rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży.
3. Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom
społecznym.
4. Promocja i wspieranie działalności Klubów Sportowych w zakresie szkolenia młodych zawodników i
rozwoju infrastruktury sportowej, rozwój i budowa infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży oraz
bazy rekreacyjno – sportowej.
5. Udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym.
6. Udzielanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej
sytuacji materialnej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych osób.
7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i
rekreacji, turystyki zdrowotnej, turystyki medycznej, z wykorzystaniem lokalnych zasobów naturalnych.
8. Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również
upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia.
9. Wprowadzanie nowoczesnych metod terapii, rehabilitacji i edukacji dla dzieci z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności, bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz z chorobami cywilizacyjnymi.
10. Integrowanie środowiska dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, bez orzeczonego stopnia
niepełnosprawności oraz z chorobami cywilizacyjnymi.
11. Zbieranie środków finansowych na utworzenie pierwszego w Polsce Ośrodka Terapii, Edukacji i
Aktywizacji Sportowej osób, w tym w szczególności dzieci i młodzieży z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności, bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz z chorobami cywilizacyjnymi.
12. Organizowanie lub współorganizowanie zajęć, szkoleń, konferencji dotyczących tematów wchodzących
w zakres celów Fundacji.
13. Publikowanie, bądź wspieranie publikacji dotyczących chorób cywilizacyjnych.
14. Tworzenie lub współtworzenie ośrodków zdrowia, rehabilitacyjnych i lecznic skierowanych do osób, w
tym w szczególności do dzieci i młodzieży z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, bez orzeczonego
stopnia niepełnosprawności oraz z chorobami cywilizacyjnymi.
15. Tworzenie lub współtworzenie obiektów uzdrowiskowych o zastosowaniu w turystyce zdrowotnej i
turystyce medycznej dla osób, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności, bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz z chorobami cywilizacyjnymi.
16. Badania naukowe, terapia, profilaktyka w obszarze chorób cywilizacyjnych.
17. Działalność charytatywna.
18. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
19. Promocja o organizacja wolontariatu oraz grup wsparcia.
20. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
21. Ochrona i promocja zdrowia, zdrowego trybu życia i prozdrowotnego spędzania wolnego czasu.
22. Działalność wspomagająca rozwój technologii, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań.
23. Organizacja wypoczynku dorosłych, dzieci i młodzieży
24. Turystyka i krajoznawstwo
25. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
26. Działanie na rzecz organizacji pozarządowych

§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie działalności szkoleniowej, seminaryjnej, wydawniczej i poligraficznej w zakresie realizacji
celów statutowych Fundacji;
2. prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu młodzieżowego, w tym prowadzenie sekcji i
drużyn sportowych oraz szkolenie zawodników;
3. branie czynnego udziału w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez organizacje i
stowarzyszenia sportowe krajowe i zagraniczne;
4. szkolenie trenerów, organizowanie kursów dokształcających i podnoszących kwalifikacje;
5. organizowanie, prowadzenie i finansowanie imprez o charakterze masowym;
6. organizowanie, prowadzenie i finansowanie rozgrywek sportowych, turniejów sportowych, konkursów,
w tym organizowanych przez inne podmioty;
7. organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym dorosłym, dzieciom i młodzieży, prowadzenie
działalności profilaktycznej;
8. nabywanie, budowę, rozbudowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie, reklamę i promocję ośrodków
sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych oraz infrastruktury sportowej;
9. zakup sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych
we współzawodnictwie sportowym;
10. organizowanie, prowadzenie i finansowanie obozów i zgrupowań szkoleniowo – sportowych i
rehabilitacyjnych, w tym organizowanych przez inne podmioty;
11. wypłacanie stypendiów zawodnikom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym pomoc
rzeczową i finansową zawodnikom
12. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami samorządowymi, rządowymi i
pozarządowymi, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami
Fundacji
13. pozyskiwanie i rozdzielanie funduszy otrzymywanych przez Fundację, w tym m.in pozyskiwanie
środków pieniężnych z budżetu Unii Europejskiej,
14. prowadzenie działalności gospodarczej
15. prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności, bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz z chorobami cywilizacyjnymi.
16. prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, turnusów usprawniających, turnusów profilaktycznych dla
osób, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, bez
orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz z chorobami cywilizacyjnymi.
17. Współpracę z placówkami naukowymi, leczniczymi, innymi fundacjami oraz organizacjami, a także
osobami fizycznymi.

§ 8.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną
z jej celami.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2500 zł /dwa tysiące pięćset
złotych/ oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10.
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1.darowizn, spadków, zapisów;
2.dotacji i subwencji oraz grantów;
3.dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4.dochodów z majątku Fundacji.
5.dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej
§ 11.
1.Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2.W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3.W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

WŁADZE FUNDACJI

§ 12.
1.Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji
2.Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu,
z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych
organów, w tym kosztów podróży.

RADA FUNDACJI

§ 13.
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji
2. W skład Rady Fundacji wchodzi od jednej do trzech osób.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator
4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce
osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją
Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie
go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez
pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni
członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji
lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania
przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie
Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady

§ 14.
1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub
Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego

§ 15.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1.Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2.Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3.Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom
Zarządu absolutorium
4.Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5.Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6.Nadzór nad działalnością Fundacji.
7.Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją
lub o likwidacji Fundacji.

§ 16.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1.Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji.
2.Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 17.
1.Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na
trzyletnią kadencję.
2.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3.Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4.Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich
członków Rady.

§ 18.
1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a.uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b.uchwalanie regulaminów,
c.sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d.ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji
e.podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f.przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g.występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z
inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego
członków obecnych na posiedzeniu Zarządu,
4.O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5.Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.
6.Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne
Sprawozdanie z działalności Fundacji.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 19.
1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.
2.W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć tysięcy ) złotych – oświadczenia
woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

ZMIANA STATUTU

§ 22.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu
mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, i określonych w akcie
założycielskim.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 23.
1.Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2.Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji.

§ 24.
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czy jego decyzje zapadają w
drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę
Fundacji.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 25.
1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 26.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania
skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 27.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

3. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2021

Skip to content